ROMERO VITRO
Лабораторија за култура на ткиво
 

  •  
  •  

© 2006 SBW Romero Vitro

Иницијација

Секоја година над 1500 варитети кои припаѓаат на многу различни видови се иницираат (воведуваат) во процесот на микроразмножување во SBW International BV. Изработуваме комплетен протокол за микроразмножување на нови видови или ги прифаќаме веќе постоечките. Некои видови се чистат од различни патогени, како што се вируси, габи или бактерии. Некои вариетети, особено оние кои припаѓаат на видовите Petunia и Verbena, се сертифицираат според Naktuinbouw системот.

Без разлика кој вид на иницијација ќе се користи, од секој вид обезбедуваме примерок за тестирање кој потоа се испраќа на нашиот клиент каде што се потврдуваат истоветноста и исправноста во однос на фенотипските и генотипските карактеристики на вариететот. После секоја успешно изведена иницијација на вариететот, оваа процедура овозможува сигурност пред масовното производство на истиот.
СБВ Ромеро Витро
Лабораторија за култура на ткиво

Илинденска бб
2310 Виница
Македонија
Телефони:

+389 (0)33 360 014
+389 (0)33 360 015
Факс:
+389 (0)33 360 013
e-mail: info@sbwmk.com