ROMERO VITRO
Лабораторија за култура на ткиво
 

  •  
  •  

© 2006 SBW Romero Vitro

Производство

После завршувањето на иницијацијата, процесот на микроразмножување може да започне. одлуката за тоа каде ќе се одвива овој процес е одлука на самиот клиент.

Капацитетот со кој располага СБВ Ромеро Витро овозможува производство на голем број вариетети и видови во исто време. Производството се одвива во стерилни лабораториски услови каде што шансите за контаминација на растителниот материјал се сведени на минимум. Самиот процес на микроразмножување се изведува во стерилни т.н. трансфер кабинети каде што секој вработен користи алат кој претходно се стерилизира.

Во најголем број се застапени цветните видови, но исто така има добар дел на дрвенести видови и зеленчук. Готовите производи можат да бидат испорачани во Холандија или транспортирани во други земји во зависност од барањата на клиентот.


СБВ Ромеро Витро
Лабораторија за култура на ткиво

Илинденска бб
2310 Виница
Македонија
Телефони:

+389 (0)33 360 014
+389 (0)33 360 015
Факс:
+389 (0)33 360 013
e-mail: info@sbwmk.com